در اثر برخورد موتورسوار با يك راس اسب در يكي از تونل هاي محور كازرون موتورسوار جان خود را از دست داد.

«سهراب س-ي» اواخر هفته گذشته با موتورسيكلت خود با سرعت در حال حركت به طرف كازرون بود كه در يكي از تونل هاي اين محور با اسبي كه با سرعت از روبرو مي تاخت شاخ به شاخ تصادف كرد.در اين حادثه موتورسوار كه مردي 50 ساله و اهل برازجان بود به شدت به زمين خورد و جان خود را از دست داد. براساس اين گزارش پليس صاحب اسب مزبور را شناسايي و تحويل مقامات قضايي داد. گفته مي شود اسب از اين حادثه جان سالم بدر برده است. به نظر می رسد، در اینگونه موارد قوانین ما نیاز به بازنگری داشته و آموزش همگانی نیز نیاز باشد.