نام علمی : Hydrophis cyanocinctus

نام انگلیسی:
Annulated Sea Snake
نام فارسی: مار درياييمشخصات : سر متوسط ، بدن كشيده ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ، پولك بيني كوتاهتر از پولك پيشاني ، طول پولك پيشاني بيش از عرض آن و كوتاهتر از پولك آهيانه ، داراي يك پولك جلو چشمي و يك يا دو پولك عقب چشمي ، لب بالا داراي 7 تا 8 پولك «دومين پولك بزرگتر از ساير پولكهاي لب» (سومين و چهارمين و پنجمين و يا سومين و چهارمين و پنجمين پولك لب بالا متصل به چشم) ، داراي دو پولك گيجگاهي ، داراي دو پولك چين قدامي برابر و به هم متصل و دو پولك چين خلفي جدا از هم ، پولكهاي سطح پشتي برجسته يا كمي تيغه دار و در 39 تا 45 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 281 تا 385 عدد .

بدن به رنگ سبز زيتوني با خطوط عرضي زيتوني تيره ، سياه و گاهي زرد يا قهوه اي . اين خطوط در قسمت گردن پهن تر و در سطح زيرين بدن حلقه اي و در سطح پشتي با خطوط طولي سياه رنگ و گاهي در قسمت گردن مقطع و به شكل خال .

حداكثر طول 150 سانتيمتر ، دم 14 سانتيمتر .

انتشار جغرافيايي : از خليج فارس تا درياي ايدزو ژاپن ، سريلانكا ، و جزاير اندونزي .

پراكندگي : خليج فارس .


منبع: irandeserts.com