نام علمی : Enhydrina schistosa


نام فارسی: مار دريايي
مشخصات : ارتفاع پولك رسترال بيش از پهناي آنست ، پولك پيشاني كوچك (طويل و كوتاهتر از پولك آهيانه) ، داراي يك پولك جلو چشمي و يك يا دو پولك عقب چشمي ، معمولاً داراي يك پولك گيجگاهي ، پولك هاي چين كوچك يا نامشخص ، پولك هاي سطح پشتي داراي برآمدگي و كمي تيغه دار و در 50 تا 70 رديف ، پولك هاي سطح شكمي 230 تا 314 عدد .

سطح پشتي زيتوني يا خاكستري با خطوط عرضي سياه رنگ ، معمولاً در مار بالغ اين خطوط كمي نامشخص ، در بعضي نمونه ها بدن به رنگ خاكستري متمايل به سياه و يكنواخت ، سطح جانبي و شكمي به رنگ روشن .

حداكثر طول 130 سانتيمتر ، دم 19 سانتيمتر .

انتشار جغرافيايي : سواحل درياها از خليج فارس تا ويتنام و استراليا .

پراكندگي : خليج فارس .


منبع: irandeserts.com