به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدجواد محمدیزاده عصر امروز در حاشیه جلسه امضای پروتکل همکاری زیستمحیطی با کشور ترکمنستان که در هتل همای مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنابر این تفاهمنامه که در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد، هر فعالیتی که در حوزه خزر انجام میشود و این فعالیت اثرات زیستمحیطی بر اکوسیستم منطقه دارد باید تحت قالب این تفاهمنامه باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان یک مثال در این زمینه افزود: به عنوان مثال ذخایر دریایی حساس و مهم خزر و یا بهرهبرداری از ماهیان خاویاری از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید در قالب این تفاهمنامه قرار گرفته تا به این ذخایر ِآسیب نرسیده و یا ماهیان خاویاری را محدود و آن را مورد خطر قرار ندهد.
وی گفت: بنابر این این تفاهمنامه الزاماتی ارزیابی میشود که فعالیتهای کشورهای حاشیه خزر که در این دریا صورت میگیرد منجر به تغییر و تحولاتی در اکوسیستم نشود.
محمدیزاده به تفاهمنامه دیگری که در دست بررسی است، اشاره کرد و تاکید کرد: طبق این تفاهمنامه موضوع آلودگی که منشا خشکی داشته و مقابله با آن بررسی میشود.
وی افزود: این کشورها در حقیقت میپذیرند که از ورود پسا که از صنعت فاضلابها و پسماندهایی که مربوط به شهرهای حوزه دریای خزر هستند، جلوگیری کنند.
محمدیزاده تصریح کرد: این آلودگیها شامل حوزه صنعت، کشاورزی، حمل ونقل، گردشگری و نفت نیز میتواند باشد که در بسیاری از مواقع توسط رودخانهها وارد دریای خزر میشود.
رئیس سازمان محیط زیست کشور درباره تنوع زیستی حاشیه دریای خزر نیز بیان کرد: تالابهای مرتبط با خزر دارای اکوسیستم بسیار حساس هستند و تنوع زیستی در آنجا کاملا معنی دارد.
وی ادامه داد: همچنین در قالب تفاهمنامه دیگری در پی آن هستیم که همراه کشورهای حاشیه دریای خزر از تنوع زیستمحیطی این حوزه همچون ابزیان، پرندگان، خزندگان، چهار پایان و همچنین گیاهانی که از دریای خزر به نوعی بهره میبرند و از جمله حیوانات بستر دریای خزر نیز حفاظت کنیم