آموزش
سگ ها، آوردن و دادن اشیاءآوردن اشیا از جمله کارهای بسیار مورد علاقه سگ ها به شمار می رود و از هنگام تولگی می توان آن را در غالب بازی به حیوان آموزش داد. یک شیئ با اندازه ی متوسط ، طول مناسب و سختی نسبتا زیاد مثل یک تکه چوب یا یک اسباب بازی را در دست گرفته، جلوی بینی حیوان قرار دهید تا آن را خوب بو کند. سپس آن را به فاصله ی نه چندان دوری پرتاب کرده و از سگ خود بخواهید آن را بیاورد. حیوان با اشتیاق تمام به دنبال آن رفته و شیئ را برای شما می آورد. پس از هر بار انجام این کار، سگ خود را تشویق کرده و دوباره این عمل را انجام دهید.


نکته قابل توجه در این آموزش این است که سگ بعد از آوردن شیئ باید آن را بدون مقاومت به شما تحویل دهد. اگر حیوان در پس دادن شیئ مقاومت کر، آن را از دهان او کشیده و با تحکم فرمان بدهید: " ول کن . بده " در صورت مقاومت سگ او را دعوا کرده و شیئ را از او بگیرید. پس از یادگیری کامل این فرمان ، سگ نباید هیچ گونه تردید و یا مقاومتی در قبال تحویل شیئ از خود نشان بدهد. توجه داشته باشید که سگ ، به جست و جوی بوی دست شما که از جسم مورد نظر استشمام می کند، می گردد و شکل و اسم آن شیئ برای او هدف نیست. بنابراین توقع نداشته باشید که مثلا به سگ خود بگویید " برو عروسکت رو بیار" و او هم این کار را انجام دهد. این نوع آموزش بسیار پیشرفته بوده و نیاز به تجربه و مهارت زیاد برای مربی و نیز هوش کافی سگ دارد.منبع: راهنمای جامع حیوانات اهلی ( سگ)