اروميه – مسئولان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي مي گويند: درياچه اروميه زيستگاهي مطمئن براي گوزن زرد ايراني است و در جمعيت اين گونه منحصر به فرد، تلفات غيرطبيعي مشاهده نشده است
به گزارش ايرنا، جزاير درياچه اروميه از ديرباز محلي امن براي زندگي گونه هاي مختلف حيات وحش در كشور به شمار مي رفته كه اين امر توجه بسياري از مسئولان، دوستداران طبيعت و پژوهشگران اين عرصه را به خود جلب كرده است به طوري كه در سال هاي اخير گونه هاي در خطر انقراض به اين جزاير منتقل مي شدند و خطر انقراض نسل در بسياري از موارد با ازدياد جمعيت اين حيوانات در جزاير درياچه اروميه از بين مي رفت.
يكي از اين حيوانات در خطر انقراض كه اهميت بسياري در حيات وحش ايران به خود اختصاص داده است، گوزن زرد ايراني است كه جاي خود را در جزاير درياچه اروميه بازيافته و به نوعي به حيوان بومي جزيره اشك درياچه اروميه تبديل شده است.
البته با خشك شدن تدريجي درياچه اروميه بخصوص در ماههاي اخير شايعاتي مبني بر تاثير اين خشك شدن در روند توليد مثل گوزن زرد ايراني و تلف شدن آنها در استان پيچيد و مسئولان محيط زيست استان را بر آن داشت كه واكنش نشان داده و آن را به كلي رد كنند.
مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با اشاره به اقداماتي كه براي مراقبت از حيات وحش بخصوص گوزن زرد در جزاير درياچه اروميه مي شود گفت: در جمعيت گوزن زرد ايراني موجود در جزيره اشك پارك ملي درياچه اروميه، مرگ و مير يا تلفات غيرطبيعي وجود ندارد.
'حسن عباس نژاد' در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به بررسي هاي كارشناسي در جزاير درياچه اروميه افزود: تاكنون تلفات يا مرگ ومير غيرعادي در بين قوچ و ميش هاي جزيره كبودان و گوزن هاي زرد جزيره اشك كه متأثر از تأثيرات خشكسالي يا عوامل غير طبيعي در منطقه باشد به وقوع نپيوسته است.
وي اظهار كرد: برخي رسانه ها و سايت هاي اطلاع رساني، طي روزهاي گذشته، اخباري مبني بر تأثيرگذاري وضعيت بحراني پيش آمده براي پارك ملي درياچه اروميه كه منجر به حذف يا كاهش ارزش هاي اكولوژيكي بسياري از مؤلفه هاي پارك ملي درياچه اروميه و تلفات دربين جمعيت گوزن زرد ايراني شده انتشار داده اند كه كذب است.
وي با بيان اينكه تلفات در بين گوزن هاي جزيره اشك، بحراني و غيرطبيعي نيست، افزود: از ابتداي سال جاري هشت لاشه گوزن زرد در جزيره اشك مشاهده شد كه علت تلفات آن براساس مشاهدات عيني كهولت سن، مارگزيدگي و مبارزات جنسي بوده و دراين ميان درصد بيشتر تلفات به كهولت سن مربوط مي شود كه درمقابل جمعيت بيش از 300 رأس گوزن زرد امري طبيعي است.
عباس نژاد، تعداد گوزن زرد در جزيره اشك را 321 راس عنوان كرد و افزود: با افزايش جمعيت و رشد تعداد موجود گوزن زرد در جزيره اشك دو سال پيش 70 راس گوزن زرد را با زنده گيري به ايستگاههاي ديگر انتقال داده و امسال نيز 10 راس ديگر را به چهار محال وبختياري انتقال مي دهيم.
وي با اشاره به نبود گونه مهاجم گوزن زرد و قوچ و ميش در جزيره كبودان، اظهار كرد: در جزيره اشك درياچه اروميه، شرايط زيست جانوران گوناگون كاملا طبيعي بوده و هيچ مورد مشكوكي هم مشاهده نشده است.
وي گفت: با وجود شرايط بحراني درياچه اروميه، افتخار ما اين است كه شرايط زيستگاهي را براي حيات وحش موجود در جزيره اشك فراهم كردهايم.
عباس نژاد از سامانه پايش جزيره اشك خبر داد و افزود: اين سامانه با هدف مديريت زيستگاه و گونه گوزن زرد با دوربينهاي مدار بسته صورت ميگيرد.
مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي همچنين با اشاره به افزايش آمار قوچ و ميش در جزيره كبودان، گفت: امسال با هماهنگي سازمان مركزي و با توجه به بررسيهاي كارشناسان، مجوز شكار 20 راس قوچ و ميش را گرفتهايم درحالي كه سال گذشته مجوز 40راس صادر شده بود كه شكار در اين مناطق با نظارت كامل سازمان صورت خواهد گرفت.
عباس نژاد اظهار كرد: مجوز شكار قوچ و ميش براي شكارچيان داخل و خارج كشور به منظور تعديل جمعيت اين گونه صادر شده ولي از آنجا كه گوزن زرد در معرض انقراض قرار دارد، مجوزي براي شكار اين گونه صادر نشده است.
ناصر نصرتي، كارشناس مسئول حيات وحش حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي نيز در اين خصوص با اشاره به اينكه گوزن زرد، بومي ايران است گفت: امسال با سرشماري صورت گرفته از پارك ملي درياچه اروميه بين 300 تا 350 گوزن در اين پارك زيست ميكنند.
وي، مديريت حيات وحش را از جمله اهداف اين سرشماري دانست و افزود: در دهه اول مهرماه سال جاري با سرشماري صورت گرفته 1337 قوچ و ميش وحشي در پارك ملي درياچه اروميه در حال زيست هستند.
كارشناس مسوول حيات وحش با اشاره به بهره برداري بيش از اندازه از آبهاي زيرزميني، گفت: در سال 87، شش ميليارد و 500 ميليون ليتر اضافه برداشت از آبهاي زيرزميني صورت گرفته بود كه اين امر باعث بروز كم آبي در پارك ملي درياچه اروميه شده بود.
وي اضافه كرد: اكنون با توجه به بارندگي ها، جزاير پارك ملي درياچه اروميه از وضعيت پوشش گياهي بسيار مناسبي برخوردار است به طوري كه برابر بررسي ها، تاكنون موردي از انتقال علوفه به جزاير جهت مصرف وحوش به عنوان اقدام ضروري احساس نشده و پوشش گياهي موجود، كفاف قوچ و ميش ها و گوزن هاي زرد جزاير را داده و هيچگونه تلفاتي در بين حيات وحش مشاهده نشده است.
وي درخصوص وضعيت حيوان منحصر به فرد گوزن زرد در جزيره اشك درياچه اروميه نيز افزود: به لحاظ افزايش جمعيت گوزن هاي زرد تا سال 88 تعداد 70 رأس گوزن زرد از جزيره اشك زنده گيري و به ساير مناطق كشور انتقال يافته و امسال نيز زنده گيري 10 رأس گوزن زرد در برنامه هاي اين اداره كل منظور شده كه نشانگر برپايي جمعيت گوزن هاي منطقه است.
گزارش از سيده فاطمه سجادي