ساکنان ويلنيوس پايتخت ليتواني، قبرستاني براي حيوانات خود به صورت مخفيانه در جنگل ساخته اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اروپاي شرقي، پليس ليتواني پس از دريافت گزارشهايي مبني بر تردد شهروندان به داخل اين جنگل، اين قبرستان مخفي را کشف کرد.
در اين قبرستان، اجساد حيوانات خانگي همراه با عکس و سنگ قبرشان دفن شده است.
مقامات محيط زيست ليتواني خواستار برچيدن اين قبرستان به دليل آسيب رساندن به جنگل و بهداشت عمومي شهر شده اند، اما سازمان هاي حمايت کننده از حيوانات تاکيد کرده اند که با راه اندازي کمپيني طرح به رسميت شناختن قبرستان حيوانات را به مقام هاي دولتي ارائه مي کنند