مشخصات :

55 سانتيمتر ؛ اردك تاجدار اردكي است غواص ، با سري بزرگ و بدني فربه كه هنگام نشستن برروي آب بدنش زياد در آب فرو نمي رود . اردك تاجدار نــر ، منقار قرمز ، سر بلوطي سير با كاكلي روشنتر ، سطح پشتي قهوهاي پررنگ ، گردن و سينه و زير دم سياه ، پهلوهاي سفيد و دم خاكستري رنگ دارد ، در پرواز يك نوار پهن سفيد در سراسر بالش ديده مي شود . اردك تاجدار در دوران تولك شبيه به پرنده ماده است ؛ جز كاكل و منقار قرمز كه آن را از پرنده ماده و اردك سر حنايي مشخص مي سازد . اردك تاجدار ماده به رنگ قهوهاي مات است با گونههاي قهوهاي خاكستري كمرنگ كه در برابر تارك قهوهاي پررنگش تضاد خاصي نشان مي دهد . نوار بالي آن سفيد چرك است . تنها اردك ديگري كه قهوهاي رنگ است و گونههاي كمرنگ دارد ، ماده اسكوتـر سياه مي باشد كه منقارش كلفتتر و فاقد سفيدي بال است .
زيستگاه :

در نيزارهاي اطراف بركهها و درياچههاي آب شيرين و مردابهاي نيمهشور زادوولد مي كند . زمستان در پهنه درياچهها و گاهي در طول سواحل ديده مي شود .
پراكندگي :

اردک تاجدار از جمله پرندگانیست که در گذشته نچندان دور ، زمستانها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده ، امكان داشته روزگاري در شمال شرقي ايران زادوولد مي كرده ولی در حال حاضر اطلاع دقیق و مستندی از وضعیت تعداد ، پراکندگی و زادآوری آن در دسترس نیست .