'محمد پوركاظمي ' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: وضعيت شديدا بحراني يك مرحله قبل از انقراض است كه متاسفانه ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر به اين مرحله رسيده اند.
وي اظهارداشت: 27 گونه ماهي خاوياري در دنيا وجود دارد كه پنج گونه آن در ايران و در درياي خزر وجود دارد كه از بهترين انواع ماهيان خاوياري در دنيا هستند.
پوركاظمي افزود: 'تاسماهي ايراني' ، ' اوزون برون ' ،' فيل ماهي'،' شيپ ' و 'تاسماهي روسي ' پنج گونه ماهي خاوياري درياي خزر است كه دو گونه اول نسبت به سه گونه ديگر تقريبا در وضعيت بهتري به سر مي برند.
وي با اشاره به فعاليت هاي مركز تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري از زمان تاسيس تاكنون گفت: اين مركز حدود 15 سال است كه تاسيس شده و در اين مدت فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي زيادي در عرصه بين المللي انجام داده است به گونه اي كه جزو 10 مركز برتر جهان شناخته شده است.
پوركاظمي ادامه داد: اين مركز با سازمان هاي مختلف بين المللي در زمينه تحقيقات با موضوع ماهيان خاوياري در حال انقراض ، گشت هاي دريايي و تحقيقاتي ، شركت در كميسيون منابع زنده درياي خزر، ارزيابي ذخاير ، پراكنش و تبادل اطلاعات همكاري دارد.
وي اظهار داشت: همچنين تلاش مي شود تا با برگزاري جلسات و سمينارهاي مختلف بين المللي و ملي محققان ما با فناوري هاي روز موجود در دنيا آشنا شوند وتحقيقات و دستاوردهاي خود را به دنيا ارايه دهند.
پور كاظمي گفت : در حال حاضر اغلب پروژه هاي مورد تحقيق اين مركز از جمله پروژه هاي مورد نياز كشور هستند زيرا هدف مركز تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري حفظ ذخاير در حال انقراض ماهيان خاوياري ، تضمين شغل صيادان مجاز و حفظ جايگاه ماهيان خاوياري ايران در عرصه جهاني است.
وي ادامه داد: در راستاي نيل به اين اهداف پروژه هاي تحقيقاتي زيادي از جمله پرورش ماهيان خاوياري در حوضچه ها ، پرورش در قفس و پشت سدها انجام شده كه نتايج بسيار خوبي داشته است.
رييس مركز تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري گفت: دامنه فعاليت اين مركز عمدتا درياي خزر است اما اين آمادگي را داريم كه از نظر پشتيباني تحقيقاتي و علمي در مورد ديگر درياها و درياچه هاي جهان مطالعاتي را انجام دهيم .
وي خاطرنشان كرد : در 20 سال گذشته بيش از 90 درصد ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر كاهش يافته است از اين رو براي حفظ اين ذخاير و زنده ماندن نام ماهي خاوياري در بازار جهاني بايد حمايت كافي از سوي نهادها و موسسات مختلف دولتي و غير دولتي صورت گيرد.