خوردن 9توپ بیلیارد
نیویورک: عکس رادیولوژی سگی که 9توپ بیلیارد را خورده بود رتبه نخست مسابقه عجیبترین عکسهای رادیولوژی دامپزشکان را بهخود اختصاص داد. هرساله دامپزشکان آمریکایی در مسابقهای شرکت میکنند که عجیبترین عکسهای رادیولوژی حیوانات در آن به نمایش درمیآید. امسال نیز عکس معده سگی که 9توپ بیلیارد در آن قابل مشاهده بود توانست عنوان عجیبترین عکس رادیولوژی را از آن خود کند. در این مسابقه عکسهای جالب دیگری نیز وجود داشت. برای نمونه تصویر معده یکی دیگر از حیواناتخانگی، پرده از راز گمشدن دندان مصنوعی صاحبش برداشته بود.
مار 5متری
فلوریدا: مار پیتون 5متری در حالی شکار شد که یک گوزن بالغ داخل شکمش بود. ماموران پارک ملی آمریکا این مار را شکار کردند و به گفته آنها این نخستین بار است که زیستشناسان پارک یادشده میتوانند از نزدیک طعمه سالم این خزنده را بررسی کنند. آقای اسکاتهاردین یکی از متخصصان حیاتوحش در مورد شکار این مار به رسانهها گفت: شکار این مار 5متری فقط برای انجام تحقیقات علمی و زیستشناسی انجام شده است. گفتنی است مارهای پیتونی که بهعنوان حیوانخانگی نگهداری میشوند پس از چندی که بیش از حد رشد میکنند در حیاتوحش رها و گاهی حادثهساز میشوند.