جمعيت سمورهاي ترسو و آدمگريز آمريكايي در منطقه «سييرا نوادا» كاهش چشمگيري پيدا كرده و گونه آنها از قبل كميابتر شده است.به گزارش سرويس محيط زيست خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان مركز «خدمات جنگلداري آمريكا» و دانشگاه دولتي «اورگون» ميگويند: مشاهده سمورهاي آمريكايي از دهه 1980 ميلادي به بعد 60 درصد كاهش پيدا كرده كه علت اين امر تخريب مناطق جنگلي و زيستگاههاي بومي اين حيوانات است.
اين سمورها از نظر شباهت ظاهري، جانوري بين مينك (نوعي حيوان خزدار) و روباه هستند.
به گزارش يونايتدپرس، در اوايل دهه 1900 ميلادي، سمورهاي آمريكايي در بسياري از مناطق مرتفع شمال «سييرا نوادا» مشاهده ميشدند اما در حال حاضر جمعيت اين پستانداران كوچك، كاهش چشمگيري يافته به طوري كه ديگر به ندرت به چشم ميخورند