مسكو - وزارت منابع طبيعي روسيه در اطلاعيه اي اعلام كرد: گروهي از كارشناسان روس كه مامور انتقال پلنگ از ايران به روسيه شده اند، در چارچوب تبادل اينگونه حيوانات، به زودي ماموريت خود را آغاز مي مي كنند.


به گزارش ايرنا، در اطلاعيه روز دوشنبه پايگاه اينترنتي اين وزارت خانه آمده است: اين كارشناسان، محل زنده گيري پلنگ ها در ايران را مورد بررسي قرار مي دهند و قرار است اين حيوانات پس از انتقال به روسيه در مركز ويژه پارك وحش منطقه سوچي واقع در ساحل درياي سياه نگهداري شوند.
برپايه اين گزارش، توافق در زمينه تحويل پلنگ هاي ايراني در ديدار مقام هاي وزارت منابع طبيعي روسيه و سفارت ايران در مسكو و با حضور نمايندگاني از بنياد جهاني حيات وحش موسوم به 'wwf' و كارشناسان انستيتو مسائل زيست محيطي آكادمي علوم روسيه به دست آمد.
قرار است بر اساس اين توافق، سه قلاده پلنگ ايراني با سه قلاده ببر سيبري مبادله شود.
وزارت منابع طبيعي روسيه در گزارش خود اعلام كرد: در چارچوب برنامه سفر، كارشناسان روس با همتايان ايراني، فناوري و تجهيزات زنده گيري پلنگ ها را بدون آسيب زدن به جمعيت، شرايط نگهداري و انجام آزمايشات ژنتيكي بر روي اين حيوانات، مورد بررسي قرار مي دهند.
اين اقدامات در چارچوب برنامه همكاري ايران و روسيه براي احياي نسل پلنگ در منطقه قفقاز غربي و ببر مازندران در ايران صورت مي گيرد.
در زمان حاضر چهار پلنگ در مركز حيات وحش سوچي نگهداري مي شود كه دو قلاده از ايران گرفته شده است.
وزارت منابع طبيعي روسيه پنحشنبه گذشته نيز در گزارشي اعلام كرد كه دانشمندان سه قلاده ببر سيبري را براي تحويل انتخاب كرده و قرار است در چارچوب برنامه احياي نسل 'ببر توران' به ايران تحويل داده شوند.
روسيه اواخر آوريل سال 2010 نيز يك جفت ببر سيبري به سازمان حفاظت محيط زيست ايران تحويل داد و در مقابل يك جفت پلنگ آسيايي را براي احياي نسل پلنگ قفقازي تحويل گرفت