حادثه > خارجی - یوتا: پس از برخورد کامیونی با گاردریل یکی از بزرگراههای ایالت یوتای آمریکا، ابری از میلیونها زنبور به هوا برخاست.


این زنبورها داخل صدها کندو در حال انتقال به شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا بودند. جانسون رئیس پلیس بزرگراه درباره این حادثه به رسانهها گفت: با وجود 25میلیون زنبور عصبانی هیچ چارهای جز بستن مسیر جنوبی این بزرگراه نداشتیم به طوری که تردد در مسیر یادشده تا 5ساعت امکانپذیر نبود و سرانجام از زنبورداران منطقه برای جمعآوری زنبورها درخواست کمک شد. گفتنی است 2 پلیس و راننده کامیون نتوانستند از نیش زنبورها در امان بمانند و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.