معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: آلودگي خاک و هوا، نسل پرندگان نادر استان را به خطر انداخته است.
مهدي انصاري در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه اصفهان، اظهار کرد: شکار غير قانوني پرندگان حلال گوشت جديترين مشکلي است که پرندگاني مانند کبک و تيهو را تهديد ميکند.
وي با بيان اينکه استفاده از سمومات دفع آفات گياهي موجب آلودگي طعمههاي پرندگاني همچون عقاب و شاهين ميشود، افزود: اين پرندگان از حساسيت بيشتري نسبت به ساير پرندگان برخوردار هستند و آلودگي هوا و خاک نسل اين گونههاي نادر را به خطر انداخته است.
معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره به اينکه در سالهاي اخير برآورد دقيقي از جمعيت عقابهاي طلايي و شاهينها نشده است، بيان کرد: تغذيه طعمه اين حيوانات از مراتع و گياهان آلوده به سمومات دفع آفات گياهي از دلايل به خطر افتادن نسل اين پرندگان است.
انصاري با بيان اينکه از بين رفتن محل زندگي پرندگان، آلودگي هوا و آلودگيهاي صوتي بر کاهش جمعيت پرندگان در طي سالهاي اخير تاثير به سزايي داشته است، گفت: فراهم آوردن زمين براي سکونت پرندگان، ارتقاي مراتع و حفاظت بيشتر از مناطق بکر و طبيعي استان از فعاليتهايي است که ميتوان براي حفظ پرندگان نادر و کمياب استان انجام داد.
وي با اشاره به اينکه کاهش جمعيت پرندگان شهر اصفهان بيشتر به دليل مهاجرت درون استاني است، ادامه داد: پرندگان بومي اصفهان به دليل بروز خشکسالي از مرکز استان به شهرهاي مجاور مهاجرت ميکنند