خبرآنلاین: کلاوس پاسبرگ در سفر به قطب جنوب، این نمای دیدنی را از یک خانواده ی پنگوئن امپراتور ثبت کرده است. پنگوئنهای پدر و مادر نگهداری از کودک و سفرهای چند هفتهای برای تهیه غذا را به ترتیب انجام میدهند.پنگوئنهای امپراتور برای تحمل سرمای شدید قطب جنوب که از ۵۰ درجه سانتیگراد زیر صفر هم فراتر میرود، دور هم جمع میشوند و بهطور منظم جای خود را تغییر میدهند