خبر آنلاین : جوجهپنگوئن برهنهای که در آکواریوم لیائونینگ چین از سوی والدینش رها شده و در حال مرگ بود، با تلاش کارشناسان آکواریوم سلامت خود را به دست آورد.به گزارش چاینانیوز، این جوجهپنگوئن ۱۷ آگوست (۲۵ مرداد) سال ۲۰۱۱ بهدنیا آمد ولی بهخاطر ضعف قوای بدنی و نداشتن پر از سوی پدر و مادرش رها شد. به گفته کارشناسان آکواریوم، پنگوئنهای والد او را روی یخها رها کرده بودند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد. کارشناسان که حدس زده بودند سوء تغذیه شدید عامل برهنگی و ضعف قوای جسمانی این جوجه است، چند بار سعی کردند او را به خانهاش بازگردانند، اما پنگوئنهای والد به او بیتوجهی کرده و حتی بیرونش کردند.
در آخر، کارشناسان تصمیم گرفتند جوجه پنگوئن را خودشان بزرگ کنند! پس از یک ماه غذا دادن به این جوجه، قوای جسمانی او بازگشته و پوشیده از پر شد. کارشناسان دوباره سعی کردند جوجه پنگوئن را به خانوادهاش برگردانند که این بار، پنگوئنهای والد او را پذیرفتند.