در کشور های خارجی جان سگ ها به اندازه ای ارزشمند است که یک آتش نشان حاضر می شود به سگ تنفس مصنوعی و دهان به دهان انجام داده و او را از مرگ نجات دهد. در حالی که در کشوری همچون ایران نه تنها از نجات جان سگ ها خبری نیست ، بلکه قوانین ممنوعیت نگهداری از سگ و گربه هم تدوین می شود . و با دارندگان حیوانات خانگی رفتاری زشت و ناپسند صورت می گیرد.