وقتی طوطی اهلی می شود و با صاحب خود انس می گیرد چنان رفتاری دارد که
صاحبش هرگز تصور نمی کند که اگر شرایط پرواز یا فرار برای طوطی وی پیش آید ،
احتمال دارد که به پرواز در آید و برای همیشه آن را از دست بدهد . لذا برخی افراد با
اعتمادی که به طوطی خود می کنند ، گاه اتفاق می افتد که طوطی را ناخواسته در
حالیکه پرهایش کامل است و قدرت پرواز دارد ، در شرایط پرواز یا فرار قرار می دهند و گاه
اتفاق می افتد که چنین افرادی هرگز نتوانند به طوطی عزیز خودشان دسترسی پیدا
کنند . البته چون طوطی یک پرنده عادت کرده به قفس است ، عادت به پروازهایی با
مسافت طولانی را ندارد ولی ممکن است تا چند صد متر از خانه شما پرواز کند و روی
بام یا دیوار خانه ای فرود آید و متاسفانه در چنین شرایطی یابنده آن بعید است که به
دنبال صاحبش بگردد !

بنابراین توصیه اکید می شود که هرگز طوطی خود را که پرهایش به نحو صحیح چیده
نشده و قدرت پرواز دارد ، در هوای آزاد از قفس خارج نشود و وقتی طوطی روی سقف
قفس نشسته و در اتاق باز است ، پنجره ای باز نباشد . فراموش نکنید که طوطی حتی
در حالت وحشی پرنده ای است که شما با قیمت گزاف خریده اید و از دست دادن آن
شما را از دو جهت ناراحت می کند : یکی از دست رفتن مونس و بازیچه شما و دیگری
از دست رفتن پول هنگفتی از جیب شما .