عبدالرضا کرباسي در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس در پاسخ به اين پرسش که آيا فکهاي خزر در معرض انقراض قرار دارد؟ اظهار داشت: بدون شک همينطور است؛ آخرين گزارش وضعيت زيست محيطي خزر نشان ميدهد که حدود يک ميليون فُک در درياي خزر وجود داشته است که طي 10 سال اخير تعداد آنها به يکصد هزار کاهش يافته است.
وي ادامه داد: علت مرگومير فک خزري بيشتر به صيد بيرويه باز ميگردد که البته اين موضوع توسط صيادان ايراني رعايت ميشود ولي متأسفانه 4 کشور ديگر حاشيهنشين درياي خزر براي بهرهبرداي از پوست آن، اين حيوان را صيد ميکنند.
کرباسي در خصوص اقدامات سازمان محيط زيست در راستاي جلوگيري از شکار و انقراض فک خزر افزود: سازمان محيط زيست تحقيقات خوبي در مورد نحوه زيست فک و شناسايي عوامل تهديدکننده آن انجام داده است و کلاسهاي آموزشي و دورههاي عملياتي را درباره اين حيوان برگزار کرده است.
---------------------------------------------------------
صيد بيرويه مهمترين عامل انقراض فک خزر است
---------------------------------------------------------
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست عنوان کرد: انقراض فک، بيشتر به صيد باز ميگردد؛ سازمان محيط زيست در تعامل با شيلات سعي دارد تا راه حلي براي اين موضوع بيابد ولي جنبه بيشتر بايد از منظر قاچاق و صيد غيرقانوني مورد پيگيري قرار گيرد.
وي درباره راهاندازي سايت شناسايي فک خزر و ساخت درمانگاه براي درمان اين حيوان تصريح کرد: روند راهاندازي سايت و ساخت درمانگاه بسيار خوب بوده است و اين موضوع همچنان در دست اقدام است البته ساخت درمانگاه راهکار اصلي نيست و اعلام فک خزر به عنوان صيد قاچاق از درمانگاه کارآمدتر است.
کرباسي با اشاره به اقدامات کشورهاي حاشيه درياي خزر براي نجات و جلوگيري از انقراض فکهايي که در محدوده آنها زندگي ميکنند، تأکيد کرد: اين کشورها نهتنها اقدامي نکردهاند بلکه بيرويه به صيد خود ادامه ميدهند.
وي ادامه داد: متأسفانه از زماني که کشورهاي حاشيهنشين درياي خزر از 2 به 5 کشور افزايش يافته است، روند تخريب آن نيز سرعت گرفته و هر کشور براي اينکه سهم بيشتري از منابع ببرد، بيرويه صيد ميکند.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: متأسفانه پروتکل تنوع زيستي درياي خزر که آماده است به امضا 5 کشور نرسيده و شايد از طريق آن پروتکل بتوان اميد بيشتري داشت تا از فک خزر محافظت شود.
کرباسي در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينکه در برخي از خبرها آمده که فکهاي خزر به دليل آلودگي به محدوده کشور ما وارد نميشوند، آيا اين خبر صحت دارد؟ گفت: آلودگي در محدود سواحل ايران بمراتب کمتر از ساير سواحل کشورهاي حاشيهنشين اين پهنه آبي است.
--------------------------------------------------------------------
سهم ايران در آلودگي درياي خزر حدود 12 تا 14 درصد است
---------------------------------------------------------------------
وي عنوان کرد: همچنين در گزارش وضعيت زيست محيطي به اين موضوع نيز اشاره شده و سهم ايران در آلودگي درياي خزر حدود 12 تا 14 درصد است ضمن اينکه در سواحل ايران بيشتر بايد نگران آلودگي ميکروبي و تاحدي آلودگي ناشي از سموم کشاورزي باشيم در حاليکه در سواحل ساير کشورهاي آلودگيهاي نفتي و فلزات سنگين بسيار زياد است.
کرباسي در پايان خاطرنشان کرد: ايران در حال حاضر فاقد سکوهاي شناور جهت بهرهبرداري از نفت در درياي خزر است.