کورش خزلي کارشناس محيط زيست در گفتگو با مهر افزود: شرايط نگهداري حيوانات در باغ وحشهاي ايران به قدري وحشتناک است که اغلب منجر به مرگ گروهي و يا تکي اين حيوانات مي شود.
وي با بيان اينکه اصولاً با نگهداي حيوانات در قفس براي درآمدزايي مخالفم اظهار داشت: البته در حال حاضر اوضاع حيات وحش در باغ وحش هاي ايران به قدري رقت انگيز است که هيچ توريستي را جذب نمي کند که بخواهد درآمدي داشته باشد.
به گفته خزلي، در باغ وحشهاي کشورهاي دنيا به هيچ عنوان حيوانات را در قفس تنگ و يکنواخت مانند آنچه که در ايران رايج است نمي اندازند و حيات وحش را آزار نمي دهند.
وي تصريح کرد: در باغ وحش هاي کشورهاي اروپايي براي هر حيوان شرايطي که در زيستگاه طبيعي آن حيوان حاکم است مهيا مي کنند به عنوان مثال براي خرس هاي قطبي فضاي گسترده اي مانند قطب و براي حيوانات گرمسيري مانند ميمون زيستگاه گرم و.. فراهم است.
خزلي بابيان اينکه در اين باغ وحش ها براي حيوانات فضارا به گونه اي آماده مي کنند که بدون فنس و حصار توانايي حمله به بازديد کنندگان را نداشته باشند افزود: به عنوان مثال در باغ وحش برلين حيوانات را در گودي و با ديوار هاي لند ولي در فضاي گسترده قرار مي دهند و بازديد کنندگان از بالا مي توانند آنها را تماشا کنند.
به اعتقاد وي، البته در کشورهاي اروپايي رفتار انسانها با حيات وحش به قدري دوستانه و مهربان است که حيات وحش در باغ وحش هاي آنها به هيچ عنوان روحيه عصباني و تهاجمي حيوانت باغ وحش هاي ايران را ندارند.
خزلي يادآور شد: در بسياري موارد مواد غذايي که در اختيار اين حيوانات قرار داده مي شود بسيار بيش از آن چيزي است که در طبيعت پيدا مي شود يا اينکه در زماني که حيواني در باغ وحش تلف مي شود جمعيت کثيري از مردم با مراجعه به باغ وحش و ريختن گل در مکان حيوان ابراز ناراحتي مي کنند که متأسفانه چنين روحياتي در رفتار با حيوانات در مردمان شرقي وجود ندارد.