یک گونه بسیار نادر از کوسه یکچشم در مکزیک کشف شده استاین کوچولوی تکچشم حتی اگر به دنیا میآمد هم زیاد زنده نمیماند. رنگ سفیدش او را طعمهای آشکار برای صیادان میساخت و دم ناقصش مانع از آن میشد که خوب و سریع شنا کند.