نام علمی: Eirenis coronella coronella
نام فارسی : توله مار

مشخصات : پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و از سمت بالا قابل رؤيت ، شيار بين پولك هاي بين بيني برابر يا كمي كوتاهتر از شيار بين پولك هاي جلو پيشاني ،داراي يك پولك بيني ، طول پولك پيشاني بيش از فاصله آن تا انتهاي پوزه و تقريبا برابر با طول پولكهاي آهيانه يا تقريبا برابر با يك برابر و نيم پهناي پولك بالاي چشمي ، داراي يك پولك كوچك گونه اي چهار گوش و يك پولك جلوي چشمي و دو پولك عقب چشمي ، پولك هاي گيجگاهي 2+1 عدد ،لب بالا داراي 7 پولك و لب پائين 7 يا 8 پولك ، (سومين و چهارمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، چهار پولك لب پائين متصل به پولك هاي چين قدامي ، پولكهاي چين خلفي كوچكتر از پولكهاي چين قدامي و به وسيله يك رديف پولك از هم مجزا ، پولك هاي پشتي 15 عدد و صاف ، پولك هاي سطح شكمي 129 تا 155 عدد و سطح زيرين دم 37 تا 45 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
رنگ بدن نخودي متمايل به قهوه اي روشن با خال هاي عرضي قهوه اي تيره ممتد از سطح پشتي تا انتهاي دم ، لب ها زرد با خطوط سياه عمودي در زير چشم و آخرين پولك هاي لب ، سطح شكمي زرد ، ليمويي روشن متمايل به سفيد همراه با خال هاي ريز و گرد قهوه اي .

حداكثر طول 33 سانتيمتر ، دم 8 سانتيمتر .

تغذيه از عنكبوتيان و كرم ها .

زاد و ولد : تخمگذار .

زيستگاه : مناطق خشك صخره اي ، كوهستان ها ،بوته زارها .

انتشار جغرافيايي : تركيه – اردن – فلسطين – سوريه – اسراييل – عراق – ايران – عربستان سعودي – مصر .
پراكندگي : استان خوزستان – گيلان


منبع: irandeserts.com