نام علمی : Eryx elegans

نام فارسی : كور مار خالدار
مشخصات : شبيه مار دو سر ولي با پولك هاي بزرگتر، ميان چشم و پولك بيني داراي سه پولك ، در قسمت خلفي بين بيني داراي دو پولك ، دور چشم داراي 8 تا 9 پولك هم حجم و در فاصله دو چشم 5 تا 7 پولك ، سطح فوقاني پوزه مسطح يا كمي محدب ، فاصله بين دو چشم بيش از فاصله قسمت خلفي چشم تا گوشه دهان ، پولك هاي قسمت خلفي بدن و ناحيه دم فاقد برجستگي ، پولك هاي سطح پشتي 41 يا 42 عدد ، پولك هاي سطح شكمي 161 تا 181 عدد و پولكهاي سطح زيرين دم 30 تا 43 عدد .
بدن به رنگ زيتوني روشن ، سطح پشتي با خال هاي قهوه اي بزرگ و سطح جانبي داراي خال هاي كوچكتر با حاشيه سياه رنگ ، سطح شكمي سفيد رنگ با خال هاي سياه .

حداكثر طول 65 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .

طرز زندگي و زاد و ولد : نامعلوم .

زيستگاه : زير سنگ ها ، لاي صخره ها و بوته ها .

انتشار جغرافيايي : جنوب تركمنستان ، شمال شرقي ايران ، افغانستان ، شمال غربي هندوستان .

پراكندگي : استان هاي خراسان ، آذربايجان شرقي و غربي ، اردبيل ، خوزستان .


منبع: irandeserts.com