به گزارش خبرنگار جامعه فارس، مدتی است که زمزمههایی درباره ورود شیر اصیل ایرانی از کشور هندوستان به گوش میرسد. در این ارتباط نیز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ایجاد هماهنگی برای ورود شیر اصیل ایرانی از هند خبر داده بود.
محمدجواد محمدیزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از پروژههای زیستمحیطی کرج که امسال اتفاق افتاده بود، عنوان کرد که براساس بررسیهای یکساله صورت گرفته در محیط زیست مشخص شد ۴۱۱ قلاده شیر اصیل ایرانی در کشور هند وجود دارد.
بنابراین با هماهنگیهایی که با مسئولان زیستمحیطی هندوستان صورت گرفته است به زودی شیر اصیل ایرانی که پیش از این اجداد آن در ایران منقرض شده بود از کشور هند به ایران وارد میشود.
خبرنگار فارس جزئیات این موضوع را از مسئولان محیط زیست جویا شد ولی آنها پاسخ قانعکنندهای را در این ارتباط ندادند و ارائه پاسخ را به آینده موکول کردند.