اشرفي پور:
مشاهده عقاب سرطلايي بيشتر از هما گزارش شده است
ايرن – محمد محمد پور:مديرکل محيط زيست استان تهران از مشاهده هما و عقاب سرطلايي در منطقه جاجرود خبر داد.
گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،رسول اشرفي پور با اعلام اين خبر افزود:"مشاهده هم و عقاب سرطلايي در منطقه جاجرود گزارش شده است."
وي در گفت و گو با ايرن افزود:"مشاهده عقاب سرطلايي از مشاهده هما بيشتر است چرا که هما گونه اي انسان گريز به شمار مي آيد که در 30 سال کمتر مشاهده شده اما نسلش منقرض نشده."
هما يا مرغ استخوانخوار نوعي کرکس بزرگ است که در تمام طول سال يک جا ميماند و هر فصل فقط يک يا دو تخم ميگذارد. اين پرنده مانند ديگر کرکسها عمدتاً لاشهخوار است اما عمده? غذاي آن را مغز استخوان تشکيل ميدهد. هما استخوانهاي بزرگ را از ارتفاع زياد به روي سنگها پرتاب ميکند تا به قطعات کوچکتر شکسته شود. گاهي هم از لاکپشتهاي زنده به همين روش تغذيه ميکند.
اما عقاب سرطلائي را گاه سلطان پرندگان گفتهاند. عقابها سخت از خطر، مخصوصاً انسان گريزان هستند وبندرت به آدمي حمله ميکنند.