قورباغه مردابی راه راه
Rana cameraniاين گونه شبيه گونه قورباغه قهوه ای ايرانی، شامل يک گروه گونه ای ديگر است که از گروه قورباغه های قهوه ای جدا شده و با نام کلی Rana camerani شناخته می شود اين نام علمی مربوط به نمونه های که در ايران زيست می کنند زيست می کنند نيز می شود. برخلاف ديگر گروه قوربا غه های قهوه ای تمايلی به زندگی در خارج آب نداشته و شبطه گونه های ديگر قورباغه ها می باشد ولی شباهتی نيز به قورباغه قهواه ای ايرانی دارد و آن داشتن لکه گيج گاهی است که مانند قورباغه قهوه ای ايرانی است. يکی از دلايلی که نام فارسی آنرا قورباغه راه راه گذاشته اند وجود چندين خط تيره و روشن روی سطح پشتی است که نماي راه راه را به آن می دهد. در ايران اين گونه تاکنون از استان های شمال غربی، شمالی –مازندران و گيلان- و استان مرکزی گزارش گرديده است. متاسفانه اطلاعات در رابطه با اين گونه در ايران و ديگر زيستگاه های اين جانور بسيار اندک است.


منبع: دوزیستان ایران و محیط زیست