خارپشت گوش بلند
Hemiechinus auritusجثه اين جانور از خارپشت اروپايى كوچكتر بوده و پوزه كشيده و نوك تيزى دارد. گوشهايش بسيار دراز و از خارهاى پشت سر بلندتر است. دستها و پاهاى بلندى دارد. بر خلاف خارپشت بيابانى و خارپشت ايرانى ، خارهاى جلوى پيشانى دو قسمت نمى شوند. خارها كوتاهند، طول خارهاى پشت حدود 15 ميلى متر است. خارها گندمى رنگ اند و دو نوار تيره متمايل به قهوه اى دارند. معمولا رنگ خارهاى وسط پشت به علت نبودن نوارهاى تيره، روشنتر است. رنگ موهاى صورت، گلو، و پيشانى دارچينى متمايل به زرد است. موهاى زير بدن، پهلوها، دم، دست و پا سفيدند. طول سر و تنه 150 تا 270 ميلي تر، وزن حدود 500 گرم است. زيستگاهش علفزارها، بوته زارهاى حاشيه جنگل ها و مناطق استپى، باغ ها و مزارع است.