نام:Blue-naped Chlorophonias

نام علمی:Chlorophonia cyanea
سرزمین:امریکای جنوبی


فنچ پشت گردن آبی در قسمت های مرطوب جنگل زندگی می کند والبته گاهی به باغ ها و پارک ها نیز سرک می کشد.اکثرا در مناطق کوهستانی نیمه گرمسیری زندگی می کنند ولی برخی ار فنچ ها به جنگل های نزدیک اقیانوس اطلس نزدیک می شوند.
توصیف:

این پرنده کوچک بیشتر پرهایش سبز بوده و زیر پرنده به زردی می زند پشت گردن و دور چشم ها و روی بال ها بیشتر آبی می باشد برخی زیر گونه های فنچ پشت گردن آبی در قسمت جلو کاملا زرد هستند.


رنگ آمیزی فنچ ماده مات تر می باشد در حالیکه فنچ نر سبز براق تر است در فنچ ماده قسمت های زیری پرنده بیشتر سبز متمایل به زرد بوده و رنگ آبی کمتری در گردن و بال ها به چشم می خورد.


شاه پرهای این فنچ مشکی است.
ترجمه:شهرزاد
AvianWeb Resource about Bird Species with Photos, Breeding, Health and Bird Care