فیزیولوژی کبوتر1. چینه دان کبوترهای نر، همچون چینه دان کبوتر های ماده دارای غده ای است که نوعی ماده شیر مانند ( پرولاکتین ) ترشح می کند که نرها را قادر می سازد همگام با ماده ها اقدام به تغذیه جوجه ها نمایند و این کار تا زمانی ادامه می یابد که جوجه ها بتوانند خود به تنهایی قادر به تهیه غذای خود شوند.


2. کبوتر کسیه ای جهت ذخیره ی صفرا ندارد و کبد مستقیما صفرا را به کانالی که منتهی به دوازدهه می گردد، می ریزد.


3. سکوم یا روده کور کبوتر بسیار کوتاه است.


4. کبوتر های ماده هشت روز پس از آمیزش جنسی با کبوتر های نر ، به فاصله زمانی 36 تا 48 ساعت از یکدیگر، دو تخم بارور می گذارند. مدت خوابیدن بر روی تخم ها در تابستان هفده روز و در زمستان هیجده روز است.


5. برخی از نژاد های اصیل ممکن است به صورت مستمر تا 5 سال زاد و ولد نمایند.


6. کبوتر 3 پلک دارد. پلک سوم، یک غشای بسیار شفاف است که هنگام گرد و غبار و یا تابش شدید نور خورشید از آن استفاده می کند.


7. کبوتر نه کسیه هوایی در نقاط مختلف بدن دارد که از یک سو اکسیژن مورد نیاز پرنده را در هنگام اوج در آسمان تامین می کند و از سوی دیگر باعث سبکی وزن پرنده در هنگام پرواز می گردد.


8. استخوان و اسخوان بندی کبوترها سبک و کشیده است و استخوان تو خالی کبوترها دارای محفظه هایی برای ذخیره هواست و وزن کل استخوان ها در حدود 5% وزن کل پرنده می باشد.نویسنده : دکتر احسان مقدس
گردآوری: hsoonheb