انگليسي: Golden Oriole

فرانسوي: Loriot d’Urope
لاتين: Oriolus Oriolus
مشخصات :
23 سانتيمتر؛ پرنده نر به رنگ زرد درخشان با دم و بال هاي سياه كه قسمتي از كنارههاي دم آن زرد رنگ است، ماده و نابالغ اين پرنده سبز مايل به زرد است و بال ها و دم پررنگتر و سطح شكمي تقريبا خاكستري دارد كه تا حدي رگهرگه و در بين شاخ و برگ درختان تشخيص آن دشوار است .
ممكن است با داركوب سبز كه دمگاه زرد - ولي جثه پرتر و روي سرش قرمزي دارد - اشتباه شود .پروازش سريع و موجي است با نشيب و فرازهاي طولاني كه با اوج گرفتنی خاص روي شاخه مي نشيند و معمولا نزديك به نوك درخت خود را در بين شاخ و برگ پنهان مي كند.
زيستگاه:
اساسا درختزي است، در بوستان هاي پردرخت و ميوه زارهاي كهن و سواحل رودخانهها و جنگلها و بندرت در فضاي باز ديده مي شود .لانه خود را معمولا بين دو انشعاب شاخه ای افقي و به صورت آويزان مي سازد .
پراكندگي :
تابستان ها فراوان است و به صورت مهاجر عبوري در همه جاي ايران ديده مي شودمنبع: irandeserts.com