كوكر شكم سياه
sandgrouse


مشخصات : 34سانتي متر. نشانه ي تشخيص پرنده ي نر عبارتست از سر خاكستري مايل به نخودي ،سطح پشتي تقريبا"خاكستري با خال هاي نارنجي ، پوش پرهاي بال و شاه پرهاي ثانوي نارنجي رنگ ،گلوي بلوطي با لكه هاي سياه در قسمت پايين گلو و سينه ي خاكستري مايل به صورتي با طوق سياه سينه اي . پرنده ي ماده خاكي رنگ است ودر روي سر و سطح پشتي خال هاي فراوان دارد . گلويش زرد رنگ مي باشد و سينه ي اخرايي رنگ آن پر از خال هاي سياه است كه در قسمت پايين به يك طوق سياه ختم ميشود .
زيستگاه : در مناطق نيمه بياباني و زمين هاي ناهموار سنگلاخ ديده مي شود . روي زمين لانه مي سازد

پراكندگي :بومي و فراوان است.


سعید قمریان