ارتفاع، یک عنصر کلیدی در محیط و شرایط نگهداری طوطی هاست بطوریکه می تواند باعث تشدید تمایلات تهاجمی در آنها شود . بسیاری از طوطی ها، بیشتر وقت خود را به تماشای محیط پیرامون خود در ارتفاع بالا و موقعیت غالب می گذرانند که این امر منجر به تقویت رفتارهای پرخاشگرانه نظیر حمله و خیز برداشتن ناگهانی و گاز گرفتن می شود . ارتفاعی که طوطی در آن با اطرافیان خود در تعامل است بر روی واکنش و پاسخ او نسبت به بزرگسالان ، کودکان و دیگر حیوانات خانگی تاثیر خواهد گذاشت.

ارتفاع قفس و پرخاشگری طوطی سانان :بزرگ و جادار بودن یک قفس برای یک طوطی با جثه بزرگ، ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه را در او تقویت کند . قرار گرفتن چوب نشیمن در سطوح بالا و همچنین نشیمن های خارجی بر روی قفس نیز این رفتارها را تشدید خواهد کرد .

متاسفانه در این ارتفاع ، طوطی درک تسلط خود، بر موجوداتی که در سطح پایین تری از او قرار گرفته اند و گاز گرفتن افرادی که به او نزدیک شده و یا از کنار او رد می شوند را تقویت خواهد کرد . طوطی ممکن است پایین آمده و به فردی که در موقعیت پایین تری نسبت به او قرار گرفته حمله کرده و او را گاز بگیرد . خوشبختانه بیشتر قفس های جدید طوری طراحی شده اند که می توانند کوتاه تر شوند.

قفس ها زمانی باعث ایجاد مشکل خواهند شد که صاحبان طوطی بخواهند آنها را تا آنجا که ممکن است بزرگ انتخاب کنند . دادن یک فضای زیاد به طوطی زمانی مهم خواهد بود که قرارگیری قفس در ارتفاع واقعی خود، به دقت در نظر گرفته شود . بعلاوه چوب های نشیمن در داخل قفس نیز باید در موقعیت پایین تری قرار بگیرند .


ارتفاع طوطی و روی دست آمدنعامل ارتفاع با روی دست آمدن طوطی هم در ارتباط است . صاحبان طوطی باید اطمینان حاصل کنند که قبل از درخواست از طوطی برای روی دست آمدن، در ارتفاع بالاتری از او قرار داشته باشند . با این عمل می توان از گاز گرفتن طوطی جلوگیری کرد . این روش باید در هنگام تعامل طوطی با دیگر اعضای خانواده نیز رعایت شود .

نشستن بر روی شانه و پرخاشگری آشکار و جابه جا شدهاکثر طوطی ها سعی می کنند که بر روی بازو خیز برداشته و بر روی شانه صاحب خود قرار بگیرند . اما این بار هم این موقعیت ، موقعیت غالب است .به یک طوطی بزرگ جثه هرگز نباید اجازه داد که بر روی شانه قرار بگیرد . این موقعیت آسیب قابل توجهی را به انسان تحمیل خواهد کرد . زمانی که طوطی به سن بلوغ می رسد پتانسیل پرخاشگری بر روی شانه در او افزایش می یابد .

پرخاشگری آشکار( Overt Aggression ) ممکن است مستقیما متوجه شخصی شود که به او نزدیک شده است .

پرخاشگری جابجا شده (Displaced Aggression ) ممکن است مستقیما نسبت به شانه انسان صورت بگیرد.

سلسله مراتب


یک طوطی سعی خواهد کرد جایگاه خود را در سلسله مراتب روابط با گروه های انسانی تعیین کند . این بر عهده صاحب طوطی است که با درک اهمیت عامل ارتفاع و نقش آن در ایجاد و تقویت پرخاشگری در آنها، همزیستی مسالمت آمیزی با طوطی خود داشته باشد.


ترجمه : سپیده 

منبع : http://melodyrhodes.suite101.com