عادات لوریکیت رنگین کمان :
لوریکیت رنگین کمان بر روی شاخه :
لوریکیت رنگین کمان پرنده ای است که اغلبا به خاطر زیبای اش با گونه ای از ماکائو اشتباه گرفته میشود.هر چند که لوریکیت ها با بقیه طوطی ها تفاوت دارند انها شیوه زندگی متفاوتی دارند و مکان زندگیشان نیز با بقیه طوطی ها تفاوت دارد .از ویژگی های این گونه میتوان نوک قرمز روشن همراه با بدنی رنگارنگ را نام برد . به هر حال این پرنده شبیه به پرندگان امریکای است .لوریکیت رنگین کمان در شمال شرقی استرالیا زندگی میکند .انها مکان زندگی و اشیانه خود را جنگل ها و گاهی اوقات مناطق شهری انتخاب میکنند .جنگل های استوایی:لوریکیت های رنگین کمانی تمایل به زندگی در جتگل های استوایی تر دارند .ترکیب رنگ بدنشان باعث میشود به راحتی در مکان هایی مانند مزارع گل و مزارع سبزیجات پدیده نشوند و به راحتی این قسمت از غذای خود را که در این مزارع وجود دارد به دست بیاورند .جنگل های استوایی بهترین مکان برای لوریکیت های رنگین کمان برای مخفی شدن است .زمین های جنگلی :دومین جایی که بعد از جنگل های استوایی میتوان لوریکیت های رنگین کمان را پیدا کردن زمین های جنگلی می باشد . انها در این جنگل ها به راحتی میتوانند میوه ا گل ها و مخصوصا شهد گلها را که بزرگترین قسمت رژیم غذایشان است به دست اوردند . حتی انها به راحتی در این جنگل ها از حشرات تغذیه میکنند . سیستم بدنی انها باعث میشود انها در هر کجا که میخواهند ساکن شوند .یکی از فواید زندگی در زمین های جمگلی و جنگل های استوایی تغذیه مناسب و ذرخیره انرژی برای اینده است که این امکان در شهر برای این پرندگان کمتر دیده میشود .زندگی شهری :بسیاری از گونه هایطوطی همانند لوریکیت های رنگین کمان در مناطق شهری نیز زندگی میکنند .انها اغلبا در حیاط خلوت خانه ها و جایی که درخت مناسبی برای پنهان وجود داشته باشد زندگی میکنند و برای پیدا کردن غذا کمی به مشکل بر میخورند اما انها از دانه هایی که به روی زمین ریخته میشود و... میتوانند تغذیه کنند .اما چون لوریکیت ها پرندگان فوق العاده تطبیق پذیری هستند سریعا با محیط عادت میکنند و کمتر پیش می اید که برای انسن ها مزاحمت ایجاد کنند اما گاهی انسنا ها برای زندگی انها خطر به شمار میروند .

زندگی یکجا نشینی:


بسیاری از پرندگان در زمستان برای پیدا کردن غذا و .... مهاجرت میکنند و مکان زندگی خود را تغییر میدهند . اما لورییکت ها پرندگانی هستند که در هر جا باشند از محیط زندگی خود راضی خواهند بود .این پرندگان مدت زیادی را به یکجا نشینی میگذرانند و اگر بخواند از شمال شرقی استرالیا مهاجرت کنند در گله های 20 نفر این کار را انجام میدهند .حتی اگر انها بخواهند مهاجرت کنند به جای دوری نخواهند رفت .


مترجم:پارنیا.خ
منبع:ehow