نام علمی :Telescopus tessellatus martini


نام فارسی: افعي سوسن
مشخصات : مردمك چشم عمودي ،سر كمي پهن تر از فاصله پوزه تا پولك آهيانه ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و از سمت بالاي سر كمي قابل رؤيت ، پولك هاي بين بيني با يكديگر برابر يا كمي طول پولك بيش از عرض آن ، پولك هاي جلوي پيشاني يك برابر و نيم طويل تر از پولك هاي بين بيني ، پولك پيشاني كمي طويل ، داراي يك پولك جلو چشمي و متصل به پولك پيشاني ، داراي دو يا سه پولك عقب چشمي ، پولك گونه اي متصل به چشم ، لب بالا داراي 8 يا 9 پولك عقب چشمي ، پولك گونه اي متصل به چشم ، لب بالا داراي 8 يا 9 پولك و لب پائين 10 تا 12 پولك، پولك هاي گيجگاهي 3+2 يا 4+3 ، پولك هاي سطح پشتي 21 رديف ، پولك هاي سطح شكمي 205 تا 259 و سطح زيرين دم 63 تا 80 عدد ، پولك مخرجي منفرد .

بدن به رنگ خاكستري متمايل به قهوه اي روشن با خال هاي قهوه اي تيره همراه با خال هاي عمودي يك در ميان در سطح جانبي ، سر به رنگ قهوه اي ، پولك هاي چين روشن و سطح شكمي قهوه اي تيره با خال هاي ريز سياه رنگ ، حد متوسط خال هاي سطح پشتي 43 عدد .

حداكثر طول 103 سانتي متر ، دم 9 سانتي متر .

تغذيه از مارمولك ها .

زاد و ولد : تخمگذار .

زيستگاه : مناطق صخره اي ، بوته زارها ، كوهستان ها .

انتشار جغرافيايي : ايران و عراق .

پراكندگي : استان هاي تهران ، مركزي ، اصفهان ، خوزستان ، كردستان ، همدان .


منبع: irandeserts.com