نام علمی: Telescopus fallax iberus
نام انگلیسی: Iberian cat snake
نام فارسی : سوسن مار
مشخصات : سر پهن و گردن كاملا مشخص ، مردمك چشم عمودي ، پولك پيشاني طويل و قسمت خلفي آن متصل به چشم ، ظاهرا داراي دو پولك بيني يا نيمه تقسيم شده (Nasal semidivided)، داراي يك يا دو پولك جلو چشمي و دو يا سه پولك عقب چشمي ، پولك گونه اي در زير پولك جلو چشمي و متصل به چشم ، لب بالا داراي 8 يا 9 پولك و لب پائين 9 يا 10 پولك، پولكهاي گيجگاهي 2 يا 3+3 يا 4 عدد ، پولك سطح پشتي 19 و به ندرت 21 رديف ، پولك هاي سطح شكمي 201 تا 220 و سطح زيرين دم 50 تا 69 عدد ، پولك مخرجي منفرد و به ندرت منقسم .

بدن استوانه اي شكل ، به رنگ خاكستري يا خاكستري زيتوني با خال هاي تيره يا سياه رنگ ، خال هاي سطح پشتي در قسمت قدامي بزرگ و مشخص تر، خال هاي سطح جانبي كوچكتر و يك در ميان با خال هاي سطح پشتي ، حد متوسط خال هاي پشتي 36 عدد ،سطح شكمي يكنواخت با خال هاي تيره قهوه اي متمايل به سياه رنگ و نقطهها سياه رنگ و كوچك .

حداكثر طول 74 سانتيمتر ، دم 11 سانتيمتر .

تغذيه از مارمولكها ، شب و صبح زود در تعقيب شكار هستند و روزها در زير سنگها مخفي مي شوند .

زاد و ولد : تخمگذار .

زيستگاه : مناطق خشك و صحرايي ، كوهستاني ، گاهي منازل مسكوني .

انتشار جغرافيايي : بالكان ، بعضي از جزاير درياي مديترانه ف آسياي ميانه ، سوريه ، ايران ، عراق ، تركيه ، شوروي سابق (گرجستان ، ارمنستان ، آذربايجان ، داغستان ).

پراكندگي : استان هاي مركزي ، تهران اصفهان ، سمنان ، آذربايجان شرقي و غربي ،اردبيل ، همدان ، سيستان و بلوچستان ،زنجان ، قزوين ، قم .


منبع: irandeserts.com