نام علمی: Malpolon moilensis
نام انگلیسی: Hooded Malpolon
نام فارسی : طلحه مار
مشخصات : پوزه باريك و نسبتاً تيز ، انتهاي سر مثلثي شكل ، گردن غالباً به شكل كفچه (در مار زنده) ، پولك هاي بين بيني برابر يا كمي كوتاه تر از پولك جلو پيشاني ، پولك پيشاني هم عرض پولك بالاي چشمي و هم طول يا كمي بلندتر از پولك آهيانه يا بلندتر از فاصله آن تا انتهاي پوزه ، داراي يك پولك جلو چشمي و مجزا از پولك پيشاني ، داراي سه پولك عقب چشمي و دو پولك گونه اي ، پولك گيجگاهي 2+2 يا 2+3 عدد ، لب بالا داراي 8 و به ندرت 7 پولك (چهارمين و پنجمين يا سومين و چهارمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، لب پائيني 11 يا 12 پولك ، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، پولك چين قدامي كوتاه تر از پولك چين خلفي ، فرورفتگي وسط پولك هاي بدن نامشخص ، پولك هاي سطح پشتي 17 رديف ، پولك هاي سطح شكمي 167 تا 185 و سطح زيرين دم 56 تا 95 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

بدن قهوه اي متمايل به زرد يا خاكستري با خال هاي تيره ،دو خط قهوه اي يا سياه رنگ در دو طرف سر و در پشت گوشههاي دهان ، سطح شكمي سفيد يا متمايل به زرد و يكنواخت يا با خال هاي صورتي .

حداكثر طول 117 سانتي متر ، دم 20 سانتي متر .

تغذيه از مارمولك ها ، سوسك ها .

زاد و ولد : تخمگذار .

زيستگاه : صحراها ، بوته زارها .

انتشار جغرافيايي : شمال آفريقا از الجزاير تا مصر – جنوب تا سودان – عربستان – صحراي سينا – شرق تا اردن – سوريه – عراق – جنوب غربي ايران – چگاسپرتي (1988:255) دو نمونه از اكرا «غنا» در موزه تاريخ طبيعي انگلستان گزارش مي كند ج.

پراكندگي : استان هاي خوزستان – هرمزگان .


منبع: irandeserts.com