نام علمی: Malpolon monspessulana

نام فارسی : يله مار

مشخصات : سر و گردن كمي مشخص ، پوزه برجسته و گرد با فرورفتگي ثلثي شكل ، پهنا و ارتفاع پولك رسترال برابر و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ،چشم با مردمك گرد ،داراي پولك و به ندرت سه پولك عقب چشمي ، پولك هاي بين بيني كوتاه تر از پولك هاي جلو پيشاني ، پولك پيشاني خيلي باريك و برابر يا كمي بلندتر از پولك آهيانه ، داراي دو پولك گونه اي ، پولك هاي گيجگاهي 2+3 يا 2+4 عدد ،لب بالا داراي 8 پولك و به ندرت 9 پولك ، لب پائين داراي 10 يا 11 پولك (چهارمين و پنجمين يا پنجمين و ششمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، طول پولك چين قدامي برابر يا كوتاه تر از پولك چين خلفي ، پولك هاي بدن اريبي شكل با كمي فرورفتگي در وسط پولك ، پولك هاي سطح پشتي 17رديف ، پولك هاي سطح شكمي 168 تا 183 و سطح زيرين دم 72 تا 95 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
سطح پشتي به رنگ زيتوني يا قهوه اي خاكستري تيره يكنواخت يا با خال هاي قهوه اي تيره با حاشيه يا بدون حاشيه سفيد رنگ ،سطح شكمي سفيد مايل به زرد ، نوزادان داراي خطوط و نقوش قرينه و بالغين فاقد نقش و نگار ، سطح پشتي به رنگ قهوه اي ، سبز زيتوني يا خاكستري تيره مايل به سياه با خال هاي روشن و حاشيه قهوه اي و گاهي حاشيه پولك داراي خال هاي زرد و گاهي خال هاي تيره همراه با خال هاي سفيد رنگ ، سطح شكمي سفيد متمايل به زرد با خال هاي سياه و سفيد .

حداكثر طول 180 سانتيمتر ، دم 35 سانتيمتر .

تغذيه از مارها و مارمولك ها و پرندگان ، تغذيه نوزادان از سوسك ها و حشرات .

زاد و ولد : تخمگذار ، در تابستان تا بيست تخم مي گذارند .

زيستگاه : صحراها ، تپه ماهورها ، چمنزارها .

انتشار جغرافيايي : شمال آفريقا ، از الجزاير تا مصر ، عربستان ، جنوب شرقي اروپا ، تركيه ، شرق ايران ، مناطق مجاور درياي خزر ، نواحي شرقي قفقاز .

پراكندگي : استان هاي آذربايجان شرقي و غربي ، اردبيل ، مركزي ، تهران ، خراسان ، همدان ، زنجان ، كرمانشاهان ، مازندران ، خوزستان ، هرمزگان ، قزوين .

منبع: irandeserts.com