ببر ماده بخاطر خیانت ببر نر را کشت!!


به گفته شاهدان عینی، ببر مادهیی در یك حمله نادر جفت خود را در باغ وحشی در غرب تگزاس كشت.
این ببر ماده كه به همراه جفت خود در باغ وحشی در غرب تگزاس نگهداری میشد، به دلیل حسادتش به ببر دیگری كه جفت وی با او جفتگیری كرده بود، به ببر نر حمله كرده و او را مجروح كرد


.
این ببر ماده سهساله در حالی به جفت شش ساله خود حمله كرد كه پس از اعلام وقوع این حادثه، نگهبانان باغ وحش به سرعت این ببر را در قفس زندانی كرده و مسوولان و تیم پزشكی را در جریان امر قرار دادند. بر اساس این گزارش پیش از رسیدن تیم پزشكی جفت نر به دلیل جراحات وارده از بین رفت. به گفته ریس باغ وحش وقوع چنین حوادث تراژیكی تاكنون گزارش نشده و این اتفاق بسیار نادر است

.
وی در ادامه گفت: صبح روزی كه این اتفاق افتاد مسوولان باغ وحش این دو ببر را در حالی كه با هم بازی میكردند در قفس دیدند و هیچ نشانهیی برای آغاز حمله ببر ماده به ببر نر وجود نداشته است. به گفته نگهبانان، دو ببر ماده كه رقیب عشقی هم هستند نسبت به هم حسادت كرده و یكدیگر را دوست ندارند.

منبع:harfeno.com