پرتاب در باد

وزش باد غالباً عاملی مشكل ساز است. اكثر ماهيگيران با استفاده از چوبهاي بلند و نخهاي سنگين با شرايط نامساعد ميجنگند، اما در صورت آگاهی از برخی نكات عمده ، حتي كوتاهترين چوبها و سبكترين نخها نيز کفایت می کنند.يكي از مهمترين نكاتي كه بايد به خاطر بسپاريد نگه داشتن چوب در ارتفاعي پايين است. شتاب باد در ارتفاع سه متري از زمين بيشتر از شتاب آن در ارتفاع سر انسان است. با به خاطر داشتن اين نكته، سعي كنيد تا جاي ممكن حلقه را نزديك به آب نگه داريد. با زاويه دادن به چوب يا پرتاب به كنار رود اين امر عمق پيدا ميكند. نگه داشتن چوبها ي 5 تا 6 فوتی تحت زاويهي 30 درجه بالاي افق، بهترين راه حل ميباشد.

اگر باد به سمت شمال ميوزد، رو به جلو بايستيد. حلقهي جلو بايد تا حد امكان بسته و تا جاي ممكن پايين باشد. حلقهي عقب مهم نيست، چون باد آن را صاف ميكند، چه حلقه بسته باشد چه باز. البته اگر باد از عقب به شما بوزد در موقعيت معكوس قرار داريد، بنابراين حلقهي عقب بايد سر گلولهاي باشد و بر سطح آب بلغزد.

در پرتاب رو به جلو اجازه دهيد باد نخ را در حال رسيدن به هدف صاف كند. براي افراد راست دست، كمترين مشكل وقتي است كه باد از سمت چپ بوزد. مساله ی اصلي، دقت پرتاب است. دقت، براي بسته نگه داشتن حلقهها و پرتاب در باد در ارتفاع پايين و با قدرت مناسب لازم است. بايد سعي كنيد در هنگام وزش بادهاي شديد، خود را در چنين وضعيتي قرار دهيد.


ادامه دارد ...

منبع