پروفسور
Ray Whalen استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاهColorado نرم افزار بسیار جالب و کاملی برای آموزش آناتومی سگ طراحی و عرضه نموده است. این نرم افزار میتواند به دانشجویان آناتومی سگ را آموزش دهد. با استفاده از این نرم‎افزار، دانشجو بدون آنکه باعث کشتن یک حیوان سالم برای آموختن بشود ، میتواند بارها و بارها مراحل مختلف تشریح را تکرار کند.
بررسیهای متعددی که در مطالعات گوناگون رویکیفیت آموزشی نرم افزارها و سایر جایگزین‎هایی که به جای استفاده از حیوان در آموزش بکار میروند انجام شده نشان داده که نه تنها کیفیت آموختن دانشجو کاهش نمییابد، بلکه نمرات بالاتری نیز نسبت به دانشجویانی که با روشهای سنتی و مبتنی بر کشتن و استفاده از حیوان آموزش دیده اند، کسب شده است.

برای آشنایی با این نرم افزار مفید، دکتر والن آن را در آدرس زیر روی وب قرار داده است :


برای شروع برنامه
با کلیک بر گزینه BEGIN PROGRAM، قسمت سر را انتخاب کنید و در صورت لزوم وارد قسمت‎های دیگر بشوید.