تمساح نارنجییک زن 70 ساله اهل فلوریدا در راه بازگشت به خانه خود با تمساحی نارنجی روبرو شد. به گفته زیستشناسان، این تمساح نارنجی احتمالا بخشی از رنگدانههای پوستش را از دست داده و نیمهآلبینو یا نیمهزال است.


به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سیلویا میتن با دیدن این حیوان عجیب به قصد خوشحال کردن نوههای خود فورا از آن عکس گرفت، اما به تشویق خانواده آن را به روزنامههای محلی فرستاد.از قرار معلوم این تمساح به آرامی در گوشهای مشغول حمام آفتاب بود.

به گفته برخی زیستشناسان، این حیوان احتمالا نیمهآلبینی یا نیمهزال است، یعنی بخشی از رنگدانههای پوستش را از دست داده و به همین دلیل، به رنگ نارنجی درآمده است.

این در حالی است که کارشناسان سازمان حیاتوحش فلوریدا معتقدند رنگ این تمساح طبیعی نیست و احتمالا رنگ خود را از عوامل موجود در محیط گرفته است!