میمونهای ماده هم عروسکبازی را ترجیح میدهندبحثهای فراوانی در مورد ذاتی یا اکتسابی بودن گرایش دختربچهها به عروسکها وجود دارد. با اثبات علاقه میمونهای ماده به عروسکها، به نظر میرسد تفاوت جنسیتی انسانها در بازی، ذاتی باشد.

بهنوش خرمروز: دختربچهها معمولا به عروسکها علاقه دارند، اما پسربچهها چندان گرایشی نسبت به عروسکها نشان نمیدهند. اما آیا این تفاوت دختر و پسرها در گرایش به عروسکها به جنسیت آنها برمیگردد یا تنها ناشی از آموختهها و رفتار متفاوت اطرافیان با آنها است؟ به عبارت ساده، دخترها از اول به عروسک علاقهمندند یا این که چون همیشه برایشان عروسک میخرند به آنها علاقه پیدا میکنند؟
این بحثی است که سالها در جریان بوده است و حالا نتایج مطالعات جدید کفه ترازو را به نفع فرضیه اول سنگینتر کرده است.


به گزارش دیسکاوری،بچه میمونهای ماده بیشتر از بچه میمونهای نر به عروسکها علاقه نشان میدهند و رفتار مادرانهای از قبیل نوازش کردن، بازی کردن و حتی خواباندن با آنها دارند. به گفته محققین، این اولین باری است که در بین حیوانات، در تمایل به اشیا، بین نرها و مادهها تفاوت محسوسی دیده میشود.

سونیا کاهلنبرگ از دانشگاه بیتز و از محققین این مطالعه بر این باور است که بالاخره شاهدی علمی برای ذاتی بودن گرایش به عروسک در دخترها در جامعه انسانی پیدا کرده است.


در این مطالعه به میمونهای پارک ملی اوگاندا به چهار طریق ابزارهای مختلفی داده شد: به عنوان ابزاری برای پیدا کردن آب یا عسل، به عنوان سلاح در زمان دعوا و مبارزه، هنگام تنهایی و یا زمان بازی های گروهی و در نهایت به عنوان اشیای عروسکمانند. نتیجه قابل توجه بود، نرها در هر سن و سالی که بودند، بیشتر به سلاحها علاقه نشان دادند در حالی که مادهها اغلب جذب عروسکها شدند.


یکی از نمونههای چشمگیر در این مطالعه، میمون نر 8 سالهای بود که یکی از اسباببازیها را برداشت و درون لانه شروع به هواپیمابازی کرد. وی به پشت دراز میکشید و اسباببازی را روی کف دستها و پاهایش قرار میداد و به این طرف و آن طرف میبرد. به گفته محققین این بازی وتالیدن با نوزادانشان است،درست همان کاری که میمونهای مادر در مورد کودکان خود انجام میدهند.