خرس سیاهی که به سگ پاکوتاه یک زن جوان آلاسکایی حمله کرده بود، با مشت محکم این زن، پا به فرار گذاشت.به گزارش ایسنا، بروک کولینز، زن ۲۲ ساله زمانی از صدای پارس سگهایش متوجه حضور خرس سیاه در حیات خانهاش شد که خرس گرسنه یکی از سگها را مثل یک قطعه گوشت ماهی، با دستان خود بلند کرده و آویزان نگه داشته بود.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، کولینز میگوید: همه چیز خیلی به سرعت اتفاق افتاد. در آن لحظه به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که سگ بیچاره را نجات دهم. به سرعت جلو رفتم و یک مشت به صورت خرس وحشی کوبیدم.وی ادامه داد: با این ضربه محکم خرس، سگم را رها کرد و من فورا او را گرفتم.
دوست کولینز که از صدای فریادهای او از خانه خارج شده بود نیز میگوید: ظاهرا خرس از ضربه مشت کولینز وحشت کرده بود چون به محضی که دنبال حیوان دویدم، پا به فرار گذاشت.

دیده بان حقوق حیوانات