انواع خز:موکوتاه،موبلند،کت رکس،کت اطلسی

نمونه،متحد شده ،لکه مسلط،صدفی،چلوار(بدونرنگ)،ا بلق

رنگ:معمولی،طلایی،کرم،دارچ نی،خز سیاه،زرد،زردو مشکی،طوسی ،سفید،بلوند،اصلی،دودی،مرو اریدی

مثال ها :Golden dominant spot banded (HC)

لکه مشخص طلایی

Cream (black eyed)(HC)

کرم(چشم سیاه)


Black long haired (AAA)

مو بلند سیاه

Black and yellow calico long haired (AAA)

سیاه و زرد مو بلند


Black tortoise shell long haired (AAA)

مشکی طرح لاک مو بلند


Yellow black (AAA)

زرد و مشکی


Cinnamon banded short haired (AAA)

لکه دارچینی مو کوتاه


Light grey banded short haired (AAA)

لکه خاکستری کمرنگ مو کوتاه !


Light grey satin short haired (AAA)

خاکستری مو کوتاه


Silver grey (NHC)

خاکستری ،نقره ای

Blonde long haired (NHC)

مو بلند بلوند


Honey (NHC)

عسلی


Cinnamon (NHC)

دارچینی


Smoke pearl long haired (NHC)

دودی رنگ مو بلند


Dark grey (NHC)

طوسی تیره


Dark golden (NHC)

طلایی تیره


Yellow (NHC)

زرد


White (albino flesh eared)(NHC)


سفید


Gray banded satin (HH)

طوسی و صدفی

Light golden banded (HH)


Light grey long-haired (HH)

خاکستری روشن موبلند

Black long-haired (HH)

مو بلند سیاه


Black dominant spot long-haired (HH)

لکه سیاه مو بلندSable long-haired (HH)
لکه داره مو بلند


ادامه دارد...


مترجم:پارنیا.خ

منبع:Hamster Hideout - Fun and Informative Hideout for Hamsters Lovers!