ماهیگیری از ارتفاع 45 متری .
ایرلند شمالی ( شهرستان مایو)