ديلي ميل: يك عابر علاقهمند به حيوانات با ديدن گاوي كه سرش در يك نردبام بلند گرفتار شده بود 3 ساعت وقت صرف كرد تا او را نجات دهد.
به گفته اين مرد 45ساله او در حال قدم زدن در مزرعههاي دور افتاده شمال گلاسكوي انگلستان بود كه متوجه وضعيت غيرعادي اين حيوان شد.
او كه از وضعيت ناراحتكننده گاو احساس خوبي نداشت خودش دست به كار شد و با همكاري يكي ديگر از رهگذران پس از 3 ساعت تلاش با بريدن نردبام، حيوان را نجات داد و به نتيجه دلخواهش رسيد.
نيروهاي آتشنشاني كه تماس اين مرد را ناديده گرفتند مدعي هستند به خاطر دريافت روزانه دهها تماس غير واقعي، تشخيص درست يا غلط بودن آنها غيرممكن شده است