نام علمی : varanus bengalensis

نام انگلیسی: bengal monitor
نام فارسی: بزمجه بنگال

مشخصات: دم در تمام طول خود فشرده، با دو ستيغ كوچك دندانهاي در سطح فوقاني؛ فلسهاي شكمي در 88 تا 110 رديف عرضي، از يقه تا كشاله ران؛ سپرهاي بالاي چشمي توسعه يافته نيستند.
رنگ آميزي: جوانها زيتوني تيره يا نارنجي كمرنگ تا قهوهاي روشن در نمونههاي زنده، با نقاط روشن متعدد يا لكههاي چشمي كه كم و بيش بطور عرضي مرتب شدهاند و 10 تا 13 نوار عرضي باريك را تشكيل ميدهند، و اغلب با نقاط يا نوارهاي تيره متناوب، بندرت تنها با نوارهاي تيره؛ ناحيه فوقاني سر با نقاط روشن؛ ناحيه شكمي مايل به سفيد با نوارهاي عرضي باريك تيره كه اين نوارها ممكن است منقطع و متمايل به نقاط باشند؛
بالغها در سطح فوقاني مايل به قهوهاي يا زيتوني، معمولا با نقاط مايل به سياه پراكنده؛ ناحيه شكمي مايل به زرد، يكدست يا آميخته با نقاط سياه، يا با فلسهاي تيره و روشن پراكنده؛ روي ناحيه گردني داراي نقاط بيشتري است؛ نوك دم مايل به سفيد، فرم رنگ آميزي بسته به موقعيتهاي جغرافيايي متفاوت است.
زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در زمينهاي پست تپهاي، تلهاي كوچك، حاشيه دامنهها، واديها، درههاي ميان تپهاي، با پوشش گياهي اندك تا فراوان بوته زار، درختچهاي، و يا گاهي جنگلي، همچنين كشتزارها و باغها.
عادات و رفتار: روز فعالاند، در اواخر صبح و يا بعد از ظهر فعاليت ميكنند، معمولا بيش از 4 ساعت حمام آفتاب ميگيرند، در حفرههاي درختان، لانه جوندگان، غارها و يا تونلهاي زيرزميني كه خودشان حفر ميكنند، مخفي ميشوند؛ بعد از هر فعاليت و تغذيه اغلب تا چندين روز غيرفعال در مخفيگاه خود ميخوابند؛
از مهره داراني نظير جوندگان، خزندگان، قورباغهها و وزغها، پرندگان، ماهيها و همچنين حشرات و عقربها تغذيه ميكنند؛ در نزديكي آنها جهت نوشيدن آب و يا در روستاها و كنار جادهها نيز ديده ميشوند؛ مادهها 6 تا 30 (گاهي بيشتر) تخم در مخفيگاه خود و يا در حفرههاي ديگر، ميگذارند؛ تخمها پس از 170 تا 260 روز باز ميشوند؛ بزمجههاي جوان اغلب از حشرات و عقربها تغذيه ميكنند.
پراكندگي جهاني: افغانستان، ايران به سمت جنوب و جنوب شرقي آسيا تا ويتنام، مالزي، اندونزي.
اندازه: نوك پوزه تا مخرج 750 ميليمتر دم 1000 ميليمتر
ملاحظات: از اين گونه در ايران زيرگونه V.b.bengalensis گزارش شده، كه تمام توضيحات ارائه شده فوق مربوط به اين زيرگونه است. محل نمونه تيپيك اين زيرگونه از بنگال ميباشد.منبع: irandeserts.com