عقرب ها كور نيستند


اخيراً كتاب جامعي در رابطه با حشرات در استراليا منتشر شده است. اين كتاب كه داراي تصويرهاي جالبي از حشرات است به راه هاي گوناگون دفاع حشرات در طبيعت اشاره دارد. حشراتي چون عنكبوت ها، عقرب ها و هزارپاها. در اين كتاب كه از 69 فصل تشكيل شده خط مشي و استراتژي دفاعي حشرات بررسي شده كه به راستي اعجاب انگيز ا ست. در بخشي از كتاب در رابطه با حشرات مهاجم، مثل عقرب ها، آمده است: همواره از حيواناتي كه از سلاح دفاعي نيرومند برخوردارند بر حذر باشيد. اين اسلحه براي كشتن آفريده شده و ممكن است حتي در حالت دفاعي كشنده باشد. آدميان از مارها، عنكبوت ها و عقرب ها مي ترسند و مي دانند كه بعضي از انواع آنها داراي زهر بسيار قوي و كشنده هستند. عقرب ها در سطح جهان از مناطق استوايي گرفته تا مناطق معتدل، حدود 1200 گونه اند: و در هرمحيطي، اعم از بياباني يا جنگلي ممكن است ديده شوند. عقرب ها شب شكارند و از حشرات يا بندپايان ديگر تغذيه مي كنند. اغلب آنها در سطح زمين زندگي مي كنند، اگرچه بعضي از آنان درخت زي هستند. عقرب ها در طول روز به دنبال سرپناهي مي گردند و ممكن است به داخل منازل مسكوني يا چادر طبيعت گردان يا حتي درون كفش بيايند. به همين سبب در طبيعت چادر مي زنيد مراقب اين بندپايان موذي باشيد، صبح هم كه از چادر بيرون مي آييد و قصد پوشيدن كفش هايتان را داريد، حتما آن را وارسي كنيد. قوه بينايي عقرب بسيار كم است. يك جفت چشم در وسط و دو چمش يا بيشتر در دو طرف سر عقرب وجود دارد. اما از چشم ها به ندرت استفاده مي كند، در عوض به حس لامسه خود وابسته است و با استفاده از كرك نرم شاخك هايش قرباني خود را پيدا مي كند و اشياء را تشخيص مي دهد شايد به همين سبب بوده كه در قديم عقرب را كور مي پنداشتند و كسي را كه نمك مي خورد و نمكدان را مي شكست به «عقرب كور» تشبيه مي كردند؛ اما عقرب واقعا كور نيست. تنها 25 گونه از عقرب ها در سراسر جهان كه همگي به خانواده Buthidae تعلق دارند داراي زهري كشنده براي انسان اند. اما در هر حالت نيش عقرب زهرآگين و به شدت درد آور است.منبع: ایران دزرت