شناخت رفتارهای مشترک در سگها




ايجاد ارتباط از طريق شناخت و درك بيشتر ميسر مي شود . اگر مي خواهيد ارتباط بهتري با سگ خود داشته باشيد بايد قبل از هر چيز معنا و سبب و علت برخي از رفتارهاي مشترك سگها را بشناسيد .



نفس نفس زدن – از آنجايي كه سگها از قسمت نرم ميان پنجه هاي خود ( کف پنجه ) عرق مي كنند ؛* گرماي بدن بيشتر آنها از طريق دهانشان وقتي كه نفس نفس مي زنند خارج مي شود . در واقع اين اولين و نخستين معناي اين رفتار است : تنظيم دماي بدن .
پارس كردن – در طبيعت ؛ *پارس كردن سگها معمولا به معناي هشداري براي مشاهده كوچكترين نشانه از وجود خطر يا بروز حادثه يا اتفاقي تعبير مي شود . پارس كردن يكي از مهمترين راههاي ارتباطي سگ سانان است .



حفره کندن – كندن حفره و سوراخ در زمين رفتاري غريزي و برخاسته از شعور حيواني است كه در سلول بنيادي سگ به طور عميق حك شده است به بيان بهتر در ذات اوست . اين رفتار به ويژه در نژاد ترير قوي تر است . سگها در طبيعت معمولا براي پنهان كردن غذا و يا خارج ساختن و آشكار كردن آن حفاري مي كنند همانند جوندگان كوچكي مثل موش از طرفي حفاري در مناطق سرد باعث مي شود كه پناهگاهي براي گرم نگه داشتن خود داشته باشند .


بالا پريدن – اگر چه اين رفتار بيشتر شبيه بازي كردن است يا سلام كردني همراه با اشتياق ولي در واقع بالا پريدن نشانه اي است از اينكه سگ شما تلاش مي كند تا غلبه و نفوذ خود را بر شما ؛* اثبات نمايد .



چنانچه با محبت كردن به وي ؛ اين رفتار او را تشويق كنيد ؛ باعث تحكيم و تقويت اين رفتارش شده ايد .


اضطراب جداشدن – سگها معمولا به طور گروهي زندگي مي كنند ؛ بنابراين طبيعي است كهوقتي آنها را از گروهشان جدا مي كنند ؛* مضطرب و پريشان شوند .
قبل از اينكه سگتان را در خانه تنها بگذاريد او را به يك راهپيمايي خوب و طولاني ببريد .



تنها گذاشتن او در زماني كه استراحت مي كند ؛ باعث مي شود كه اضطراب وي كاهش يافته و آرام شود .


هنگامي كه شما اين رفتارها را شناختيد ؛ مي توانيد به شناخت نيازهاي ديگر سگها نيز پي ببريد . وقتي كه نيازهاي سگتان به طور كامل برآورده نمي شود ؛ رفتارهاي نامطلوب وي پديدار مي شوند . توجه كنيد : آيا شما اول با او تمرين كرده ايد ؛* سپس نظم را به او آموخته ايد آنگاه تشويقش كرده ايد ؟
نوشته : سزار میلان

ترجمه اختصاصی برای پت کلاب : مینا احمد ی

منبع:پت کلاب