رسیدن به تعادل در سگها
برخي از مراجعين به من ؛ سگهايشان را همانند بچه هايشان يا همزادشان مي پندارند . اما سگ مبل ها را پاره مي كند و آنها را هنگام گشت و گذار و پياده روي به سمت همسايه ها مي كشاند . آنها از سگشان خواهش مي كنند كه درست رفتار كند ؛* گولشان مي زنند و به آنها خوراكي هاي مختلف مي دهند در حالي كه سگ هيچگونه تغييري در رفتارش نداده است .چرا ؟* سگ هم نوعي حيوان است كه به فرماندهي و رياست از نوع آرام و خونسرد با اعتماد به نفس كامل ، احترام مي گذارد نه به استدلالهاي احساسي يا مذاكره .اگر شما هم سگ داريد ؛ لازم است كه ايمان بياوريد كه آنها بايد در مسيري متعادل و جايگاه سالم ذهني و فكري زندگي كنند .وقتي كه سگها با انسانها زندگي مي كنند ، خود را در مخمصه اي عجيب و غريب مي بينند . آنها نيازي ندارند كه انسانها آنها را به تعادل برسانند . آنها در گروهشان فرماندهي دارند ؛ براي غذا كار مي كنند و با گروهشان حركت مي كنند .ولي وقتي كه ما آنها را به زندگي خود وارد مي كنيم ؛ اين ما هستيم كه نياز داريم آنها را با برآورده كردن نيازهايشان ، مشابه آنچه كه در طبيعت اتفاق مي افتد ؛ به تعادل برسانيمچگونه اين اتفاق مي افتد ؟ مطابق با فرمول اجرايي من : نخست تمرين و ورزش ؛ سپس نظم و انضباط و نهايتا تشويق و محبت .شما در جايگاه يك فرمانده (* آن هم از نوع انساني ) بايد قوانين ؛ مرزها و محدوديت ها را تعيين كنيد و هميشه با انرژي سرشار از آرامش و خونسردي و اعتماد به نفس كامل برنامه ريزي كنيد .وقتي شما بديهي تريننياز سگتان را مطابق آنچه كه طبيعت برنامه ريزي كرده است ؛ برآورده مي كنيد، احساس مي كنيد كه به سگتان به شيوه اي عميقتر وصل شده ايد .

قبل از هر چيز نيازهاي سگتان را مشخص كنيد ، سپس مسووليت پرداختن به نيازهاي فكري و جسمي او را به عهده بگيريد .
آنگاه تمام عشقي را كه سگتان مي تواند به شما بدهد ،تجربه خواهيد كرد .

نویسنده : سزار میلانترجمه اختصاصی برای پت کلاب : مینا احمد ی

منبع : پت کلاب